Dovilų pagrindinė mokykla

 

Klaipėdos g. 35   

LT-96222 Dovilai   

Tel.: +370 655 85581   

El.paštas dovilupm@gmail.com   

 
 

 
   
 

   Darbuotojai


Mokykloje dirba 24 pedagogai. Visi mokytojai yra įgiję aukštąjį pedagoginį išsilavinimą, dirba visų dalykų specialistai. Mokytojai aktyviai dalyvauja įvairiuose kursuose, seminaruose, tobulina dalykinę - pedagoginę kompetenciją.

Mokykloje yra: 9 mokytojai metodininkai; 11 vyr. mokytojų; 5 mokytojai.

Eil

Nr.

Vardas, pavardė

Įgytas išsilavinimas

Pareigos

Darbo krūvis, dėstomas dalykas, kokioje klasėje dėstoma

Įgyta kvalifikacinė kategorija

VADOVAI

1.

Arūnas Grimalis

Aukštasis,

VU, 1992 m.

Mokyklos direktorius

 

1 etatas

Istorijos vyr. mokytojas,

1999 m.

2.

Virginija Jurgulienė

Aukštasis,

ŠPI, 1989 ir

KU; 2002 m.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

 

1,44 etato, 

dėstomas dalykas: etika 5, 6, 7, 9, 10 klasėse

dėstomas dalykas: ekonomika 9 klasėje

Etikos vyr.mokytoja,

2002-12-13

 

DALYKŲ MOKYTOJAI

3.

Jurgita Ramašauskienė

Aukštasis, KU, 2011 m.

Mokytoja

1,3 etato

dėstomas dalykas: matematika 6-10 klasėse

Matematikos vyr. mokytoja,

2018-03-27

4.

Ineta Galdikaitė

Aukštasis,

Anglia Ruskin, 2010

KU, 2005

Mokytoja

 

1,16 etato

dėstomas dalykas: anglų k. 2, 3, 5,6, 7, 9-10 klasėse

Anglų k. vyr. mokytoja,

2015-06-10

5.

Lidija Vaitkienė

Aukštasis,

VVPI, 1987

Mokytoja

0,69 etato

dėstomas dalykas: rusų k. 6-10 klasėse

Rusų k. mokytoja metodininkė,         2001-12-21

 

6.

Rodema Končiauskienė

Aukštasis,

ŠU, 1990

Mokytoja

0,86 etato

dėstomas dalykas: technologijos 5–10 kl.

dėstomas dalykas: dailė 5–10 kl.

Dailės ir technologijų  mokytoja metodininkė

2011-06-15

7.

Audronė Simanauskienė

Aukštasis, VPU, 1996

Mokytoja

 

1,08 etato

dėstomas dalykas:  lietuvių k.

5, 7–10 klasėse

Lietuvių k. mokytoja metodininkė,

2002-04-25

8.

Daiva Vinciūnienė

Aukštasis,

ŠPI, 1998

KU, 2004

 

Mokytoja

0,85 etato

dėstomas dalykas: informacinės technologijos 5–10 klasėse,

0,22 etato

dėstomas dalykas:  matematika 5 klasėje

Informacinių technologijų mokytoja metodininkė,

2011-06-15

9. Rita Sabaliauskienė

Aukštasis, KU,1993

VPU,2004

 

Mokytoja

0,36 etato

dėstomas dalykas: gamta ir žmogus 5,6 klasėse,

0,07 etato

dėstomas dalykas: žmogaus sauga 5,7 klasėse,

0,44 etato

dėstomas dalykas:  geografija 6–10 kl.

Geografijos vyr. mokytoja,

2011-12-28

 

10.

Laima Uktverienė

Aukštasis,

VPU, 1999

Mokytoja

0,99 etato

dėstomas dalykas:

istorija 5–10 klasėse ir pilietiškumo pagrindai 9–10 klasėse.

dėstomas dalykas: verslumo ugdymas 5-6 kl.

Istorijos mokytoja metodininkė, 2015-12-22

11.

Inga Martišienė

Aukštasis,

VPU, 2005

Mokytoja

0,93 etato

dėstomas dalykas: chemija 8-10 klasėse, fizika 7–10 klasėse ir biologija 7–10 klasėse.

 

Gamtos mokslų mokytoja

 

12. Rima Krupinskienė Aukštasis, KLK, 2006 Mokytoja

1,23 etato

dėstomas dalykas: anglų k. 2, 3, 4, 5, 6, 8 klasėse

Anglų k. vyr. mokytoja,
2013-12-17

 

13.

Jolanta Pliatkienė

Aukštasis,

VPI

Mokytoja

0,81 etato

dėstomas dalykas: lietuvių k. 6-ose klasėse

Lietuvių k. 

vyr. mokytoja

2003-06-15

14.

Tomas Kojelis

Aukštasis,

KU, 2017

Mokytojas

0,99 etato

dėstomas dalykas: kūno kultūra  5–10 klasėse

 

Kūno kultūros mokytojas,

2017-06-19

 

PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJAI

1.

Alma Krušinskienė

 

Aukštasis,

ŠPI, 1990

Mokytoja

 

0,99 etato

dėstomas dalykas: pradinis ugdymas 1a klasėje

Pradinių kl.

 mokytoja metodininkė,

2010-12-21

2.

Edita Jucienė

Aukštasis

ŠU, 1993

KU,2003

 

Mokytoja

 

1,13 etato

dėstomas dalykas: pradinis ugdymas 3a klasėje

Pradinių kl. vyr. mokytoja,

1995-03-12

 

3.

Irena Sireikienė

Aukštasis,

ŠPI, 1987

Mokytoja

 

1,09 etato

dėstomas dalykas: pradinis ugdymas 2a klasėje

Pradinių kl.

mokytoja, metodininkė

2015-06-10

4.

Daiva Dromantė

Aukštasis,

ŠPI, 1990;

KU, 1997

Mokytoja,

 

0,99 etato

dėstomas dalykas: pradinis ugdymas 4 klasėje

Pradinių klasių vyr. mokytoja,

2011-11-29

 

5.

Lijana Grikštienė

Aukštasis

KU, 2016

 

 

Mokytoja

 

0,99 etato

dėstomas dalykas: pradinis ugdymas 2b klasėje

Pradinių klasių mokytoja,

2021-05-25

6.

Renata Lūžaitė

Aukštasis
KU, 2018

ŠU, 1997

Ikim. ugd. auklėtoja, mokytoja

0,99 etato

dėstomas dalykas: pradinis ugdymas 1b klasėje

 

 

Pradinių klasių vyr. mokytoja,

1998-04-03

 

7.

Violeta Jonelaitytė

Aukštasis

ŠPI, 1996

Mokytoja

1,06 etato

dėstomas dalykas: pradinis ugdymas 3b klasėje

Pradinių klasių vyr mokytoja,

1997-11-14

8. Diana Pocė Aukštasis Lietuvos muzikos ir teatro akademija 2021 Mokytoja 0,40 etato dėstomas dalykas: šokio mokytoja 1-4 kl.
neformalusis švietimas: šokio mokytoja 1-8 kl.
Šokio mokytoja
2021-06-22

PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTAI

1.

Nijolė Pocienė

Aukštasis,

ŠPI 1983;

KU, 2004

Socialinė pedagogė

 

1 etatas

 

 

Socialinė pedagogė metodininkė,

2010-12-21

3.

Violeta Jonelaitytė

Aukštasis,

ŠPI, 1996

Pailgintos dienos grupės auklėtojas

 

0,5 etato

Pradinių klasių vyr mokytoja,

1997-11-14

4.

Irena Sireikienė

Aukštasis,

ŠPI, 1987

Pailgintos dienos grupės auklėtoja

0,5 etato

Pradinių kl.

mokytoja metodininkė

2015-06-10

5.

Ramunė Repšienė

Aukštasis,

VU, 2000

KU, 2005

Biblioteki-ninkė

0,75 etato

Filologijos magistro kvalifikacijos laipsnis

6.

Vaida Varnelytė

Aukštasis,

KU, 2006

KU, 2008

Psichologė

 

 

0,75 etatas

 

 

Psichologijos magistras

Individualios psichologijos institutas

7.

Svaja Venckienė

Aukštasis,

KU 2001;

ŠU 2004

Spec. pedagogė

1,25 etato

Spec. pedagogė metodininkė,

2013-09-01

8.

Tatjana Pagojienė

Aukštasis,

ŠU 2009
Logopedė 1 etatas

Vyr. logopedė,

2017-12-15

9.

Inga Norvaišienė

Aukštasis;

Vakarų Lietuvos verslo kolegija, 2009

Mokytojo padėjėja

1 etatas

 

10.

Jūratė Triušienė

Spec.vidurinis

Šiaulių profesinė mokykla, 1987

Mokytojo padėjėja

 

1 etatas

 

 

 

11.

Asta Bytautienė

LVK Lietuvos verslo kolegija 2018

Mokytojo padėjėja

1 etatas

 

 

 

 

 

12. Giedrė Atkočaitytė

Aukštasis

LVVK 2009
Mokytojo padėjėja 1 etatas  
13. Lina Ruigienė Klaipėdos darbo rinkos mokymo centras, 2010
 
Mokytojo padėjėja 1 etatas  

NEPAGRINDINĖS DARBOVIETĖS PEDAGOGAI

1.

Gžegožas Krušinskis

Aukštasis,

KU, 1988

Mokytojas

0,93 etato

dėstomas dalykas: muzika 1–10 klasėse

 

Muzikos mokytojas metodininkas,

2007-06-13

2.

Aldona Ivaškevičienė

Aukštasis,

KU 1987

LKC aukštesn. katech. mok., 1999

Auklėtoja

Mokytoja

0,24 etato

dėstomas dalykas: tikyba 3,4,7,8 klasėse

 

 

Tikybos  mokytoja,

1996-12-12

3.

Monika Norgėlienė

Aukštasis,

KU 2016 Žemaitijos kolegija 2014

Auklėtoja

Muzikos mokytoja

0,17 etato

neformalusis švietimas: muzika

Muzikos

vyr. mokytoja

2019-06-13

 

4.

Antanas Blinstrubas

Aukštasis,

KKI 1978

  Mokytojas

0,17 etato

neformalusis švietimas: fizinis ugdymas

 

Mokytojas metodininkas 1994-05-20

 

 

 

 
 

© Dovilų pagrindinė mokykla 2018