Dovilų pagrindinė mokykla

 

Klaipėdos g. 35   

LT-96222 Dovilai   

Tel.: +370 655 85581   

El.paštas dovilupm@gmail.com   

 
 

 
   
 

   Projektai


Klaipėdos r. Dovilų pagrindinė mokykla dalyvauja 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programoje „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“

09.2.1.-ESFA-V-726-04-0001

 

2020-2022 m. m. Klaipėdos r. Dovilų pagrindinė mokykla vykdo projektą  „Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelių darbui su reemigrantais parengimas ir įgyvendinimas“

 

>> Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelių darbui su reemigrantais parengimas ir įgyvendinimas

PROJEKTAS „MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“ (NR. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
 

PROJEKTO VERTĖ

6 950 880,43 Eur

PROJEKTO LAIKOTARPIS

2015 - 2019 metai

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto vykdytojas – Švietimo aprūpinimo centras. Vykdant projektą, gautos mokymo priemonės ir įranga, skirta 1-8 klasėms.

Taip pat, siekiant padėti mokytojams gautas priemones sėkmingai naudoti pamokose, yra parengti ir projekto duomenų valdymo sistemoje „Vedlys“ (www.vedlys.smm.lt) patalpinti parengtų pamokų veiklų aprašai.

Daugiau informacijos apie vykdomą projektą galima rasti ŠMM Švietimo centro aprūpinimo tinklalapyje – https://www.sac.smm.lt/projektai-ir-programos/projektai/vykdomi-projektai/esprojektai/.


PROJEKTAS „MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“ (NR. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
 

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, modernizuojant gamtos ir technologinių mokslų bei nuotolinio mokymo(si) aplinką.

 Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

 Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės, valstybinės bendrojo ugdymo mokyklos, švietimo pagalbos įstaigos, kolegijos ir universitetai.

 

Įgyvendinant projektą vykdomos šios veiklos:

  • Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas bei mokyklų aprūpinimas kompiuterine įranga nuotoliniam mokymui(si);

  • Gamtos mokslų ir technologijų dalykams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas;

  • Gamtos mokslų, technologijų, inžinerinio, menų ir matematinio ugdymo (STEAM) atviros prieigos centrų kūrimas.

 
 

© Dovilų pagrindinė mokykla 2018