Psichologas

Mokyklos psichologė Vaida Varnelytė

Darbo laikas:

Savaitės dienosKontaktinis laikasNekontaktinis laikas
Pirmadienis8.00-14.00 14.00-17.00
Antradienis8.00-15.00 15.00-17.00
Trečiadienis8.00-14.00  14.00-17.00
Ketvirtadienis8.00-15.00 15.00-17.00
Penktadienis7.30-17.00

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus psichologė Rasa Fedijienė

Darbo laikas:

Savaitės dienosKontaktinis laikas
Ketvirtadienis8.00 – 13.00

Šiuparių skyriaus psichologė Rasa Fedijienė

Darbo laikas:

Savaitės dienosPietūsNekontaktinis laikas
Antradienis11.30 – 12.00 13.00 – 17.00 

Socialinės pedagogės funkcijos:

 • Įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, vaiko brandumą mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas.
 • Bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba mokyklos specialiojo ugdymo komisijoje.
 • Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais.
 • Rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti.
 • Konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais.
 • Dalyvauja formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais.
 • Šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.
 • Renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.), bei atlieka mokinių veiklos ir elgesio pamokų metu stebėseną.
 • Teikia informaciją apie mokinius, turinčius psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų, suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusioms su šių mokinių ugdymu, gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą.
 • Atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius.
 • Dalyvauja kuriant rengiamas (aprobuojamas) mokinio psichologinio vertinimo metodikas, mokslo ir studijų institucijų vykdomus projektus.
 • Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.
 • Skiria pusę savo darbo laiko tiesioginiams ryšiams su psichologinės pagalbos gavėjais, likusiu darbo laiku tvarko mokinių įvertinimų duomenis, dokumentus, rengia rekomendacijas, prevencines programas, ruošiasi konsultacijoms, paskaitoms, tobulina profesinę kvalifikaciją. Šių darbų atlikimo vietą derina su mokyklos administracija;