Komisijos ir darbo grupės

Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos sudėtis 2023-2024 m. m.

l. Nr.Vardas, pavardėPareigos įstaigojePareigos komisijoje
1.Lina SkurdenienėDirektoriaus pavaduotoja ugdymuiPirmininkė
2.Tatjana PagojienėDirektoriaus pavaduotoja ugdymuiPirmininkės pavaduotoja
3.Vaida BudvytienėRaštinės vedėjaSekretorė
4.Svaja SimenauskėSpecialioji pedagogėNarė
5.Viktorija LukauskienėLogopedėNarė
6.Kristina BanienėLogopedėNarė
7.Vaida VarnelytėPsichologėNarė
8.Nijolė PocienėSocialinė pedagogėNarė
8.Rasa ŽiūrienėVisuomenės sveikatos specialistėNarė
9.Rita SabaliauskienėKlasių vadovų metodinės grupės pirmininkėNarė
10.Edita JucienėPradinių klasių metodinės grupės pirmininkėNarė
Metodinės tarybos funkcijos:
 • Nustatyti pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo ir metodinės veiklos prioritetus kalendoriniams metams.
 • Koordinuoti progimnazijos metodinių grupių veiklą.
 • Inicijuoti mokytojų bendradarbiavimą, gerosios patirties sklaidą.
 • Analizuoti mokinių mokymosi pasiekimų rezultatus, inicijuoti metodinę veiklą rezultatams gerinti.
 • Pagal poreikį vertinti mokytojų metodinius darbus, veiklą.
Mokytojų metodinės grupės
Pradinių klasių mokytojų metodinė grupė 2023-2024 m. m.
Eil. Nr.Vardas, pavardėPareigos įstaigojePareigos grupėje
1.Edita Jucienė Pradinių klasių vyresnioji mokytojaPirmininkė
2.Tatjana PagojienėDirektoriaus pavaduotoja ugdymui, metodinės veikos koordinatorėNarė
3.Kristina BanienePradinių klasių mokytojaNarė
4.Daiva DromantėPradinių klasių vyresnioji mokytojaNarė
5.Aušra Triušytė-NarkienėPradinių klasių mokytojaNarė
6.Alma KrušinskienėPradinių klasių mokytoja metodininkėNarė
7.Renata LūžaitėPradinių klasių vyresnioji mokytojaNarė
8.Irena SireikienėPradinių klasių mokytoja metodininkėNarė
9.Lijana GrikštienėPradinių klasių mokytojaNarė
10. Ieva KubilienėPradinių klasių mokytojaNarė

Veiklos tikslai:

 1. Mokyklos kultūros formavimas.
 2. Nuoseklus, efektyvus ugdymo tobulinimas.
 3. Modernios, mokymą skatinančios aplinkos kūrimas.

Veiklos uždaviniai:

 1. Kokybiškas vadybos kultūros formavimas, mokyklos tradicijų puoselėjimas, bendradarbiavimas su šalies ir užsienio ugdymo institucijomis, pilietinio sąmoningumo, atsakomybės ir tolerancijos ugdymas.
 2. Efektyvios mokyklos pagrindų kūrimas taikant mąstymo žemėlapius; pamokos vadybos, mokinių individualios pažangos ir pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo tobulinimas; mokytojų, tėvų, klasių vadovų, pagalbos mokiniui specialistų bendradarbiavimas, teikiant pagalbą mokiniams stiprinimas ir gerosios patirties sklaidos skatinimas.
 3. Neformaliojo vaikų švietimo veiklos, organizuotos į mokinių kompetencijų ugdymą, plėtojimas, projektinės veiklos skatinimas, mokyklos edukacinių aplinkų kūrimas ir plėtojimas; savivaldos institucijų veiklos tobulinimas.

Prioritetai:

 • Efektyvios mokyklos pagrindų formavimas ir nuoseklus ugdymo tobulinimas.
 • Nuoseklus ir kryptingas mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, bendradarbiavimas ir gerosios patirties sklaidos skatinimas.
 • Motyvuojančios mokymosi aplinkos kūrimas.
Mokytojų dalykininkų metodinė grupė 2023-2024 m.m.
Eil. Nr.Vardas, pavardėPareigos įstaigojePareigos grupėje
1.Audronė SimanauskienėLietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Pirmininkė
2.Lina SkurdenienėDirektoriaus pavaduotoja ugdymui, metodinės veikos koordinatorėNarė
3.Jolanta PliatkienėLietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Narė
4.Ineta GaldikaitėAnglų kalbos mokytojaNarė
5.Rima KrupinskienėAnglų kalbos mokytojaNarė
6.Ieva PlesevičienėAnglų kalbos mokytojaNarė
7.Nina ŠiaudvirtienėRusų kalbos mokytoja Narė
8. Jurgita RamašauskienėMatematikos mokytojaNarė
9.Daiva VinciūnienėInformatikos mokytoja Narė
10.Inga MartišienėFizikos, biologijos ir chemijos mokytojaNarė
11.Laima UktverienėIstorijos, finansinio raštingumo ir pilietiškumo mokytoja Narė
12.Rita SabaliauskienėGeografijos, gamtos ir žmogaus mokytojaNarė
13.Gžegožas KrušinskisMuzikos mokytojasNarys
14.Rodema KončiauskienėDailės ir technologijų mokytojaNarė
15.Ramūnas NavardauskasFizinio ugdymo mokytojasNarys
Klasių auklėtojų metodinė grupė 2023-2024 m.m.
Eil. Nr.Vardas, pavardėPareigos įstaigojePareigos grupėje
1.Rita SabaliauskienėGeografijos, gamtos ir žmogaus mokytoja, 6 klasės auklėtojaPirmininkė
2.Lina SkurdenienėDirektoriaus pavaduotoja ugdymui, metodinės veikos koordinatorėNarė
3.Jolanta PliatkienėLietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, 5b klasės auklėtoja Narė
4.Rima KrupinskienėAnglų kalbos mokytoja, 8b klasės auklėtojaNarė
5.Ieva PlesevičienėAnglų kalbos mokytoja, 5a klasės auklėtojaNarė
6.Laima UktverienėIstorijos, finansinio raštingumo ir pilietiškumo mokytoja, 7 klasės auklėtojaNarė
7.Inga MartišienėFizikos, biologijos ir chemijos mokytoja, 8a klasės auklėtojaNarė
8. Jurgita RamašauskienėMatematikos mokytoja, 9-10 klasių auklėtojaNarė
Mokytojų atestacijos komisija

Mokytojų atestacijos komisijos sudėtis 2023-2024 m. m.

Eil. Nr.Vardas, PavardėPareigos įstaigojePareigos komisijoje
1.Lina SkurdenienėDirektoriaus pavaduotoja ugdymuiPirmininkė
2.Rasa ŽvaginienėKlaipėdos rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistėNarė
3.Audronė SimanauskienėLietuvių kalbos mokytoja metodininkėNarė
4.Tatjana PagojienėDirektoriaus pavaduotoja ugdymuiNarė
5.Alma KrušinskienėPradinių klasių mokytoja metodininkėNarė
6.Laima UktverienėIstorijos mokytoja metodininkėNarė
7.Laima SungailienėIkimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus direktoriaus pavaduotoja ugdymuiNarė
8.Jūratė PetrauskėTėvų atstovasNarė

Mokytojų atestacijos komisijos funkcijos

 • Teikia informaciją mokytojams apie atestacijos tvarką, mokytojų atestacijos  programą, komisijos posėdžių datas bei atestacijos komisijos nutarimus.
 • Atsižvelgdama į per metus pateiktus mokytojų prašymus, kasmet rengia ir suderinusi su institucijos vadovu, Mokyklos taryba, Mokytojų taryba, darbuotojų atstovais teikia steigėjui/valdymo organui, tvirtinti trejų metų (slenkamuoju principu sudaromą) mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos programą.
 • Tvirtina atestacijos komisijos posėdžių grafiką metams.
 • Tvirtina atestacijos komisijos darbo reglamentą.
 • Svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo mokytojams ir gali priimti sprendimus.
 • svarsto klausimus dėl mokytojo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.
 • Gali atidėti (pratęsti) atestacijos (pagal mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programą) ar mokytojo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai nustatymo terminą, gavusi motyvuotą mokytojo prašymą (dėl ligos, stažuotės ar kitų objektyvių priežasčių).
 • Svarsto mokytojų prašymus dėl praktinės veiklos vertinimo peržiūrėjimo (pagal Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų 81punktą).