Specialusis pedagogas

Dovilų pagrindinės mokyklos, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus
Specialioji pedagogė Svaja Simenauskė

Darbo laikas:

Savaitės dienosKontaktinis laikas
Pirmadienis8.00 – 13.30
Antradienis8.00 – 13.30
Trečiadienis8.00 – 13.30
Ketvirtadienis8.00 – 13.30
Penktadienis8.00 – 8.30
Penktadienis (ikimokyklinis ir priešmokyklinis skyrius)8.30 – 14.00

Šiūparių skyriaus
Specialioji pedagogė Virga Damulienė

Darbo laikas:

Savaitės dienosKontaktinis laikas
Ketvirtadienis7.30-14.15
Penktadienis7.30-14.15

Specialiojo pedagogo funkcijos:

  • Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą mokykloje ar, esant žymiai ribotam mokinio mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės, – mokinio namuose.
  • Bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko.
  • Rengia sutrikusių funkcijų lavinimo individualiąsias, pogrupines ir grupines programas (tik dirbantis mokykloje, vykdančioje ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas), veiklos ataskaitą.
  • Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje/klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
  • Pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, rengti ugdymo programas.
  • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.
  • Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.
  • Dalyvauja mokyklos specialiojo ugdymo komisijos veikloje.
  • Šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų poreikių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.